Publicaties

Op 10 februari 2023 komt uit:

Dit boek kan gezien worden als een vervolg op Eenvoudig leven (2021). De tekst en de daarmee verbonden vragen en opdrachten zijn zeer geschikt voor groepen. De schrijvers zijn zich er erg van bewust dat het ontmoedigend kan werken om alleen maar te zeggen hoe het moet en daarom hebben ze ook interviews opgenomen met mensen die vertellen hoe het kan. En dat het ook kan zoals het moet. De rode draad: het toegewijde leven is het eenvoudige leven is het goede leven.

Online boeken

Wetenschappelijke Publicaties

 • ‘Hebben volk en overheid volgens het Nieuwe Testament nog boodschap aan de profetie?’, Kerk en Theologie 48 (1997) 238-248
 • Paulus en Jeruzalem, een onderzoek naar de heilshistorische betekenis van Jeruzalem in de brieven van Paulus met bijzondere aandacht voor de achterliggende tradities en de hermeneutische implicaties (Zoetermeer 2000) (proefschrift)
 • ‘Ervaring, Schrift en Traditie in Paulus’ brieven: kritische noten bij een stelling van E.P. Sanders’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 55 (2001) 177-195
 • ‘Krijgt de NBV al handen en voeten?’, Kerk en Theologie 53 (2002) 145-154
 • ‘Kinderzegening en kinderdoop: over de ecclesiologische implicaties van Mar.10:13-16 par.’, Theologia Reformata 45 (2002) 242-255
 • “‘Harder gezwoegd’ of ‘meer bereikt’? De vertaling van 1 Korintiërs 15:10”, Met Andere Woorden 21 (juni 2002) 17-19
 • ‘Visies op Jeruzalem in de vierde eeuw; Eusebius van Caesarea en Cyrillus van Jeruzalem over het “Nieuwe Jeruzalem”‘, Kerk en Theologie 54 (2003) 310-323
 • ‘Pelagianisme avant la lettre? Cyrillus van Jeruzalem over de vrije wil’, Theologia Reformata 47 (2004) 5-24
 • ‘De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mat. 20:1-16) bij Aphrahat, de Perzische wijze’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 58 (2004) 28-45
 • ‘De wapens van de Messias’, Theologia Reformata 48 (2005) 41-64
 • ‘De joodse achtergrond van het gebed in Aphrahats Demonstrationes 23.53-59′, Nederlands Theologisch Tijdschrift 59 (2005) 41-59
 • ‘Een vervangingstheologie uit het oude Perzië: Aphrahat over het Joodse volk’, Kerk en Theologie 56 (2005) 127-142
 • ‘Hoe gewelddadig is het Nieuwe Testament? Over Violence in the New Testament (red. Shelly Matthews en E. Leigh Gibson) en andere publicaties over geweld in het Nieuwe Testament’, Kerk en Theologie 57 (2006) 216-235
 • De tegenstem van Jezus. Over geweld in het Nieuwe Testament (Zoetermeer, 2006)
 • ‘”Een profeet als een vuur”. Zelotische en antizelotische interpretaties van de profeet Elia’, Theologia Reformata 50 (2007) 38-56
 • ‘”Much surfing is a weariness to the flesh”. Digitale hulpmiddelen voor de nieuwtestamenticus’, Kerk en Theologie 58 (2007) 261-264
 • ‘Waarom Jezus geen vuur van de hemel liet komen. De receptie van Elia’s zèlos in het Nieuwe Testament’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 62 (2008) 106-122
 • ‘Is er in God geen geweld? Het beroep op de patristiek in een actuele discussie’, Kerk en Theologie 59 (2008) 214-229
 • “Afzien van geweld”, Interpretatie 16 (jan. 2008) 8-11
 • ‘You are my Son’. The Reception History of Psalm 2 in Early Judaism and the Early Church (Leuven 2009)
 • “Het goede nieuws en het moeilijke nieuws. De verwerking van de historisch-kritische methode in de Nederlandse orthodoxie”, Theologia Reformata 52 (2009) 6-28; 52-55
 • ‘”Niet met de macht van de wapens”: een verborgen verwijzing naar Pinechas in Wijsheid 18:20-25’, Kerk en Theologie 60 (2009) 197-214
 • De Apocriefen. Inleiding op de deuterocanonieke boeken (Boekencentrum, Zoetermeer, 2009)
 • ‘Waarom Saulus wel en Paulus niet geweld gebruikte’, in: M.J.J. Menken (red.), Paulus tussen sjoel en kerk (Bergambacht 2010) 31-38
 • ‘Actio en passio: De afwending van Gods toorn in 1 en 2 Makkabeeën’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 66 (2011-2012) 173-188
 • ‘Concentrische cirkels: leden van de ekklèsia in hun verhouding tot elkaar en tot de buitenstaanders’, Kerk en Theologie 63 (2012) 5-16
 • ‘De apocriefe geschriften ingeleid’, in: Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities, nr. 28 (2013) 1-13
 • ‘Boetekleed of rouwkleed? De vertaling van een woord in Judit 4’, Met andere woorden 32 (2013.1) 15-16
 • ‘Vertaalproblemen in Platland. Hoe vertalen we composita met ana en kata in verba van beweging’, Met andere woorden 32 (2013.3) 40-45
 • ‘Jezus als God? De vertaling van Titus 2:13 en 2 Petrus 1:1’, Met andere woorden 34 (2015.1) 3-6
 • ‘Enkelvoud en meervoud in het spreken over God. 1 Tessalonicenzen 3:11 en 2 Tessalonicenzen 2:16-17 in de Nieuwe Bijbelvertaling’, Met andere woorden 34 (2015.4) 53-58
 • ‘Abrahams initiatief of dat van God? De plaats van Abrahams roeping in de vroeg-Joodse, rabbijnse en vroeg-christelijke literatuur’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 70 (2016) 49-64
 • Is het de schuld van de ENE? In gesprek met Paul Cliteur en anderen over monotheïsme en geweld (Soest, Zoetermeer 2016)
 • ‘Hoe gewelddadig is de God van Mozes? Over het verband tussen monotheïsme en geweld’, Kerk en Theologie 68 (2017) 32-47
 • ‘Een nieuwe kijk op een patriarch. Tobit als illustratie van de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling’, Met andere woorden 37.2 (2018) 7-23
 • ‘Recensieartikel. Het biblicisme van een Joodse wijze. De Bijbeluitleg van Jonathan Sacks’, Kerk en Theologie 72 (2021) 379-388

Populair-wetenschappelijke publicaties

 • ‘Zondag of Sabbat; over een boek en een trend. Samuele Bacchiocchi’s Van Sjabbat tot zondag en wat het oproept’, Soteria 20 (2003) 47-53
 • ‘Waarom hertrouwde Judit niet?’, Interpretatie 11 (juni 2003) 9-12
 • ‘Horen kinderen bij de gemeente?’, Soteria 20 (2003) 38-48
 • ‘Flagrante historische discrepanties en fabricaties. Over een slecht boek (De Da Vinci Code) en een goede vraag (“Was Jezus getrouwd?”)’, Soteria 22 (2005) 16-25
 • Veertien bijdragen in: A. Noordegraaf e.a. (red.), Woordenboek voor bijbellezers (Zoetermeer 2005)
 • ‘Ontkomen wij aan keuzes? Vragen aan Prof. dr. H.G.L. Peels over geweld in het Oude Testament’, Wapenveld 56 (2006) nr.6, 19-23 (reactie op een artikel van Peels in het vorige nummer van Wapenveld)
 • ‘Die schiften verbiedt, schift gij?’ Wapenveld 57 (2007) nr.1, 26-30 (reactie op reactie van Prof. dr. H.G.L. Peels over geweld in het Oude Testament, met afsluitende reactie van Peels in hetzelfde nummer)
  De bijdragen in Wapenveld van 2006 en 2007 zijn ook verschenen in H.G.L. Peels, God en geweld in het Oude Testament (Apeldoorn 2007)
 • ‘Jeruzalem en Antiochië: wat stond er op het spel in Handelingen 15 en Galaten 2?’, Interpretatie 15 (maart 2007) 7-9
 • ‘Weg met het heidendom’, in: J. van Dijk (red.), Hard of helend. God en geweld in de bijbel van nu (Zoetermeer 2007) 30-39
 • ‘Waar haalt Mohammed B. het vandaan? Over geweld in de islam’, in: A. Plaisier e.a. (red.), Wie het zwaard opneemt. Klassiek theologisch licht over een vreeswekkend thema (Zoetermeer 2007) 15-20
 • ‘Huwen binnen de deur. Over de deugd van de endogamie’, Interpretatie 18 (april 2010) 7-9
 • ‘Wijsheid’, in: K. Spronk en A. van Wieringen (red.), De Bijbel theologisch. Hoofdlijnen en thema’s  (Zoetermeer 2011) 415-424
 • ‘Een korenbloem in een tuintje. De waardering van het boek Wijsheid in de reformatie’, Schrift 43 (2011) 65-69
 • ‘Niet “What Would Jesus Do?”, maar ‘What Would Paul Say?”‘, Soteria 29.1 (2012) 79-83
 • ‘God moves in a mysterious way. Over de lange weg die de Bijbel heeft afgelegd’, Kontekstueel 31.5 (2017) 17-19
 • Een vrouw die ver gaat. List en bedrog in Judit’, Interpretatie 19 (2011) 14-16
 • ‘Waar het nu op aankomt. Een toelichting op de open brief van januari 2021 aan de synode van de PKN’, Kontekstueel 35.6 (2021) 6-9
 • (samen met Bert de Leede, Koos van Noppen, Jacques Schenderling en Paul Schenderling) Eenvoudig leven (Utrecht 2021)

Recensies

 • in Nederlands Theologisch Tijdschrift 59 (2005) 163-164
  W. Fenske, Paulus lesen und verstehen; Ein Leitfaden zur Biographie und Theologie des Apostels (Stuttgart 2003)
 • in Nederlands Theologisch Tijdschrift 60 (2006) 259-260
  R. Bell, The Irrevocable Call of God: An Inquiry into Paul’s Theology of Israel (Tübingen 2005)
 • in Review of Biblical Literature
  A.H.I. Lee, From Messiah to Preexistent Son. Jesus’ Self-Consciousness and Early Christian Exegesis of Messianic Psalms (Tübingen 2005)
 • in Kerk en Theologie 63.2 (2012) 174-175 M.C. Mulder, Israël in Romeinen 10. Intertextuele en theologische analyse van de oudtestamentische citaten in Romeinen 9:30-10:21 (Zoermeer 2011)
 • in Soφie 11.6 (2021) 50-51 Hans Achterhuis, Geloof in geweld (Rotterdam 2021)

Opinievormende artikelen

De artikelen in Trouw zijn voor Trouw-abonnees nog digitaal te lezen.
Zie daarbij ook “Trouw archief” voor de oudere artikelen.

 • Onschuldig kerkelijk multiculti, Woord en Dienst 52,17 (13 sept. 2003) 14-15
 • Een kerk in Riaad is ook al mooi, Woord en Dienst 52,21 (8 nov. 2003) 14-15
 • De kerk is blind van barmhartigheid, Trouw 4 dec. 2004 in de bijlage Letter en Geest
 • Loopt er een lijn van Mohammed A. naar Mohammed B.?, Trouw 16 april 2005 (Letter en Geest)
  Islam niet forceren tot Verlichting, Trouw 31 aug. 2005 in De Verdieping / Podium
 • De dadels van Hassan zijn net iets groter dan ze zijn, Trouw 25 feb. 2006 (Letter en Geest)
 • Rapport over islam gemiste kans”, Reformatorisch Dagblad, 19 apr. 2006 (Opinie)
 • Hoe gelovigen afscheid kunnen nemen van hun gewelddadige heilige teksten”, Trouw 2 sept. 2006 (Letter en Geest)
 • En zo werd Cham zwart gemaakt, Trouw 17 maart 2007 (Letter en Geest)
 • De hemelse beloning, Trouw 23 juni 2007 (Letter en Geest)
 • Was Jezus getrouwd?, Trouw 19 April 2008 (Letter en Geest) (ook opgenomen in: P. Oussoren en R. Dekker, Buiten de vesting: een woord-voor-woord vertaling van alle deuterocanonieke en vele apocriefe bijbelboeken [Vught, 2008] 659-663)
 • Mozes en de schuld aan 11 September, Trouw 13 sept. 2008 (Letter en Geest)
 • Een gevaar voor de goede zeden, Trouw 8 nov. 2009 (Letter en Geest)
 • Handen af van het beeld van God, Nederlands Dagblad 8 jan. 2010
 • Waarom Vergilius over Jezus sprak, Trouw 14 mei. 2011 (Letter en Geest)
 • Bloed of Vrucht? Trouw 24 dec. 2011 (Letter en Geest)
 • From Jerusalem, Athens and Rome, with Love, Trouw 10 maart 2012 (Letter en Geest)
 • Het beest loslaten of temmen, Trouw 7 sept. 2013 (Letter en Geest)
 • Sinterklaas is niet jarig. En Jezus ook niet, Trouw 30 nov. 2013 (Letter en Geest)
 • Het wapen van de weerloze, Trouw 20 dec. 2015 (Letter en Geest)
 • Als Jezus gestorven is, dan heeft hij geleefd, Trouw 14 feb. 2015 (Letter en Geest)
 • Voor een fundamentalist is de Bijbel een gruwelboek, Trouw 21 nov. 2015 (Letter en Geest)